00686 2200241 4500001002100000005001700021008004100038020001800079035002400097040001200121041000800133082001800141084001800159100001900177245005900196250001200255260004100267300002400308500003600332650002700368850001200395490003700407BHATT-1214000000001220141216105106.0160921||||||||| | ||| |||| ||ind|| a975-92119-7-1 0010-121400000000011 aSBPKHAT atur0 2[21]a297.219 a297.219 GAZ k0 aGazali, Imam-i00aKiyamet Ve Ahiret :bmuslimana nasihat /cImam- Gazali acet. 50 aIstanbul :bHakikat Kitabevi,c2008. a384 nhal . ;c19 cm acetakan buku dalam bahasa turki 0aHari Kemudian, Akhirat aSBPKHAT0 aHakikat Kitabevi Yayinlari No. 6