na 240114s2002||||jii| f | 000 0 ind BKTDB2401201400148 20140124144849.186 013-240114014860 SBPKHAT [22] 297.35 297.35 ABU s Abu Izzat Maulana Surga & neraka serta para calon penghuninya / Abu Izzat Maulana ; penyunting, Abu Shofia Surabaya : Karya Agung, 2002 vi, 184 hlm. ; 21 cm. Akhirat Abu Shofia SBPKHAT